12-CT.-TW.-TIARA-5-STONE-DIAMOND-RING_white-gold-1200×630-1