2-58-CT.-TW-ROUND-KITE-SET-DIAMOND-TENNIS-BRACELET